abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Items starting with M

Malawa Shrimp

Malawa Shrimp

  • C. Pareparensis Parvidentata
  • Temp: 64-84°F
  • pH: 6.2-7.8
  • TDS: 80-400
  • KH: 0-10
  • GH: 4-14